Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Jarantowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarantowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2018-04-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy serwisu starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i zamieszczać teksty bezpośrednio w serwisie,
  • Strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości redaktorzy będą to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Kriger, e-mail: m.kriger@spjarantowice.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 688 66 49. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia dostępne dla uczniów znajdujące się od strony drogi powiatowej. Do obu wejść prowadzą zadaszone schody. Wejście boczne zaopatrzone jest w podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek Szkoły Podstawowej jest dwukondygnacyjny: parter, I piętro.

Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych. Miejsca postojowe dla samochodów znajdują się na poboczu szosy. Nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W budynku na każdym poziomie (parter, I piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind. Sala gimnastyczna znajduje się na parterze i jest dostępna dla każdego.

W budynku znajdują się dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toaleta na parterze).

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.