Koła zainteresowań

OFERTA KÓŁ ZAINTERESOWAŃW SZKOLE PODSTAWOWEJ W JARANTOWICACH w roku szkolnym 2018/2019

KOŁO WOKALNE

PROWADZĄCA: Małgorzata Molczyńska. UCZESTNICY: kl. V-VI

CEL: Doskonalenie i rozwijanie indywidualnych i zespołowych umiejętności wokalnych uczniów. Wzbogacanie repertuaru wokalnego zespołu, nauka pieśni patriotycznych i kolęd. Przygotowanie programów wokalnych na imprezy, uroczystości szkolne i regionalne.

Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole.

KOŁO TANECZNE

PROWADZĄCA: Sylwia Dachowska. UCZESTNICY:kl. III -IV

CEL: Rozwijanie uzdolnień tanecznych dzieci oraz wrażliwości na piękno i wdzięk. Przygotowanie układów tanecznych prezentowanych podczas uroczystości szkolnych i lokalnych. Kształtowanie estetyki i harmonii ruchu, wyczucia rytmu, wyobraźni twórczej. Kształtowanie postaw moralnych i społecznych: wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny, umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji sukcesu i niepowodzeń.

KOŁO SPORTOWE Z GIER ZESPOŁOWYCH I LEKKOATLETYKI

PROWADZĄCA: Halina Gołembiewska. UCZESTNICY: kl. IV-VI.

CEL: Nauczanie techniki i taktyki mini siatkówki, mini koszykówki, mini piłki ręcznej i mini piłki nożnej. Doskonalenie umiejętności lekkoatletycznych. Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej i wydolności organizmu. Przygotowanie do zawodów sportowych na różnych szczeblach. Przestrzeganie zasady „fair play”. Przygotowanie do samodzielnego sędziowania. Nauczanie odpowiedzialności i współdziałania w zespole. Integracja dzieci z różnych zespołów klasowych. Rozładowanie napięć i stresów szkolnych. Kształtowanie podstawowych nawyków higienicznych. Przygotowanie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu w przyszłości.

KOŁO SPORTOWE

PROWADZĄCA: Justyna Krawczyk.  UCZESTNICY: kl. I –III CEL: Rozwijanie zainteresowań sportowych dzieci. Podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu poprzez wzmacnianie pozytywne (zachęcanie, nagradzanie, docenianie wysiłku fizycznego i efektu). Kształtowanie cech motorycznych: szybkości, zwinności, siły, wytrzymałości. Poznawanie przepisów gier i zabaw. Wdrażanie do odpowiedzialności, samodzielności i samodyscypliny. Wytwarzanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa. Wdrażanie wychowanków do regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych.

KOŁO MATEMATYCZNE

PROWADZĄCA:Urszula Arentewicz UCZESTNICY: kl. IV i VI CEL: Rozwijanie zdolności i umiejętności matematycznych. Przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego. Rozwiązywanie  zadań z konkursu matematycznego „Liga Zadaniowa”. Rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówek i zagadek matematycznych. Stosowanie gier i zabaw matematycznych. 

KOŁO MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZE

PROWADZĄCA: Ewa Falkowska. UCZESTNICY: kl. VII CEL: Poszerzenie wiadomości i umiejętności z przedmiotów: matematyki i przyrody. Doskonalenie umiejętności wykonywania doświadczeń uczniowskich zgodnie z instrukcją. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych z matematyki i przyrody oraz konkursie „Liga Zadaniowa”.  Zachęcanie na rzecz aktywnego działania na rzecz środowiska. Ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem zadań tekstowych. Poszerzanie wiadomości i umiejętności z matematyki poprzez rozwiązywanie zadań logicznych.

KOŁO POLONISTYCZNE

PROWADZĄCA: Józefa Klejnowska UCZESTNICY: kl. V-VI

CEL: Kształcenie sprawności językowej w mowie i piśmie. Doskonalenie umiejętności redagowania różnorodnych form wypowiedzi. Redagowanie gazetki szkolnej. Utrwalanie wiadomości z nauki o języku. Przygotowanie uczniów do wystąpień publicznych, prezentowania na scenie programu artystycznego. Przygotowanie uczniów do konkursu recytatorskiego, ortograficznego i przedmiotowego z języka polskiego. Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci. Promowanie w mediach dorobku szkoły.

KOŁO WIEDZY O KULTURZE KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

PROWADZĄCA: Marta Brzostek. UCZESTNICY: kl. V –VI  CEL: Wspomaganie rozwoju kompetencji językowych ucznia z języka angielskiego. (słuchania, mówienia, czytania i pisania) Rozwijanie ciekawości wobec innych kultur. Kształcenie umiejętności pracy w zespole, rozwijanie twórczego myślenia, własnych zainteresowań. Kształcenie poczucia przynależności regionalnej, narodowej i kulturowej oraz postawy tolerancji wobec innych kultur i narodów.  Korzystanie z technik multimedialnych, Internetu, wykorzystywanie umiejętności w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych w praktyce. Wdrażanie do czytelnictwa, przygotowywanie do samodzielności w procesie uczenia się języka angielskiego i umacnianie wiary we własne możliwości językowe.

SZKOLNE KOŁO CARITAS

PROWADZĄCA: Tomasz Składanowski. UCZESTNICY: kl. VII  CEL: Uwrażliwianie na potrzeby ludzi ubogich, chorych i cierpiących
– Pogłębienie świadomości obowiązku czynienia dzieł miłosierdzia wobec bliźnich przez członków Kościoła
– Uwrażliwianie na potrzebę włączenia się w zbawcze dzieło Chrystusa przez wypełnianie przykazania miłości
– Budowanie wspólnoty – troska o bliźnich jako braci w Chrystusie Panu
– Zachęcanie do naśladowania wielkich ludzi, którzy życie wypełnili bezinteresowną miłością wobec bliźniego: Alberta Chmielowskiego, Matki Teresy z Kalkuty, św. Jana Pawła II i innych.
– Rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych
– Zachęcanie uczniów do twórczego i pomysłowego działania w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności.
– Wdrożenie do chrześcijańskiego przeżywania codzienności, trudności życia, budowania nadziei.
– Kształtowanie postawy odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła, rodziny, szkoły, grupy koleżeńskiej, społeczeństwa.
– Kształtowanie chrześcijańskiej postawy przy rozwiązywaniu trudnych problemów dzisiejszego świata: głodu, chorób, cierpienia.
– Zapoznanie z tekstami biblijnymi oraz dokumentami Kościoła odnoszącymi się do dzieł miłości i miłosierdzia.