Kalendarium

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Lp. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 *)
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych

2  września 2019  r.

Podstawa prawna: – § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2. Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

3. Zakończenie I semestru nauki 24 stycznia  2019 r.
4. Ferie zimowe 27 stycznia – 9 lutego 2020 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

5. Wiosenna przerwa świąteczna  9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

6.  Egzamin ósmoklasisty Termin główny:

język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 

matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00 

język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy:

język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 

matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 

język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

7.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  26 czerwca 2020 r. 

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).  

8. Ferie letnie  27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

8. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole podstawowej 2 – 3 stycznia 2020  (czwartek, piątek)

21-23  kwietnia 2020 r. (wtorek, środa, czwartek)

12 czerwca  2020 r. (piątek)

podstawa prawna:

§ 5 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, ze zm.) 

*) Dni dodatkowo wolne zostaną wprowadzone zarządzeniem dyrektora po wymaganym prawem zaopiniowaniu ich.

Zebrania z rodzicami:

  • 24-25.09.2019 r. zebranie   
  • 20-21.11.2019 r. zebranie śródroczne z rodzicami, 
  • 20.11. 2019 r. konsultacje
  • 11-12.02.2020 r. – zebranie podsumowujące I semestr nauki
  • 28-29.04.2020 r. – zebranie z rodzicami
  • 28.04.2020 r. – konsultacje

 

Planowane imprezy i uroczystości

Termin Wydarzenie Odpowiedzialni
2.09.2019 r.  Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2019/2020  dyrektor, wychowawcy klas
wrzesień Zebrania zespołów klasowych oraz zespołów przedmiotowych  wszyscy nauczyciele
wrzesień Urządzenie w holu szkoły wystawy ph. PAMIĄTKI WRZEŚNIA z okazji 80 Rocznicy wybuchu II wojny światowej J. Klejnowska
12.09.2019 r. Udział uczniów w Ogólnopolskiej Akcji Narodowego Czytania. Nowele polskie J. Klejnowska 

S. Dąbrowska

M. Lewalska

16.09.2019 r. Wybory do Samorządu Uczniowskiego T. Składanowski
24-25.09.2019 r.  Zebrania z rodzicami wychowawcy klas
wrzesień Poznajemy zawód cukiernika. Pieczenie rogalików E. Falkowska
wrzesień Powitanie jesieni “Dzień Spadającego Liścia” – wycieczka do parku miejskiego,

spacer ścieżką przyrodniczą

M. Molczyńska
4.10.2019 r. IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia E. Falkowska

U. Arentewicz

R. Kotłowska

20-22.09.2019 Akcja Sprzątanie Świata 2019 E. Falkowska 

M. Molczyńska

wrzesień Bezpieczna droga do szkoły” wychowawcy klas 0-III
wrzesień Świętujemy „Dzień Chłopaka” wychowawcy klas 0-III
wrzesień Dyskoteka integracyjno – powitalna  uczniów klasy 4 dla uczniów 4-8 S. Dąbrowska
do 30. 09.2019 r.  złożenie pisemnej deklaracji  rodziców uczniów wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń  przystąpi do egzaminu ósmoklasisty P. Banaś
wrzesień/ październik Wyjazd do Państwowej Straży Pożarnej klasy 4 i 7 E. Falkowska

L. Bańczerowska

wrzesień/ październik Wyjazd do kina H. Gołembiewska
październik konkursy przedmiotowe  Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty nauczyciele przedmiotów
październik Turniej siatkówki dla klas VII-VIII H. Gołembiewska
październik 150 – lecie Układu Okresowego Pierwiastków M. Bestjan
11.10.2019 r.  Dzień Edukacji Narodowej opiekun SU
14.10.2019 Dzień Edukacji Narodowej

(Dzień wolny od zajęć dydaktycznych) 

Podstawa prawna: art. 74 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela – (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) 

październik Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego. Dzień Listonosza. Wycieczka do Urzędu Pocztowego w  Wąbrzeźnie. U.  Arentewicz

wychowawcy klas 0-III

październik/ listopad Wyjazd do jednostki wojskowej w Grudziądzu. Poznanie pracy zawodowego żołnierza H. Gołembiewska
październik/ listopad Próbna ewakuacja szkoły dyrektor
1.11.2019 r.  Wszystkich Świętych

dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

listopad Wyjazd do Miejsca Pamięci Narodowej w Łopatkach, zapalenie zniczy. Wspólna modlitwa M. Molczyńska, wychowawcy klas 0-III
listopad Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas IV – VIII E. Falkowska

U. Arentewicz

R. Kotłowska

8.11.2019 r.  Akademia z okazji Odzyskania Niepodległości przez Polskę J. Klejnowska, 

S. Dąbrowska,

M. Molczyńska

11.11.2019 r.  Święto Niepodległości 

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

listopad Wyjazd do drukarni- poznajemy nowe zawody E. Falkowska
19-20.11.2019 r.  Zebranie śródroczne z rodzicami, konsultacje wychowawcy klas
22.11.2019 r.  Dzień Kredki. Zabawy plastyczne ,,Zaczarowana kredka’ M. Molczyńska, wychowawcy klas 0-III
29.11.2019 r.  Ślubowanie uczniów klasy I M. Molczyńska
listopad Światowy Dzień Pluszowego Misia M. Molczyńska

wychowawcy klas 0-III

listopad Konkurs Plastyczny “Mój przyjaciel miś J. Krawczyk
listopad Pasowanie na przedszkolaka D. Trościńska
listopad Zabawy i wróżby andrzejkowe. wychowawcy klas 0-III
21.11.2019 r.  Dzień życzliwości  S. Dąbrowska
listopad / grudzień Warsztaty dla dzieci z klas 0-III z udzielania pierwszej pomocy U. Arentewicz
listopad – maj Liga Zadaniowa H. Gołembiewska

E. Falkowska

U. Arentewicz

R. Kotłowska

6.12.2019 r. Spotkanie z Mikołajem wychowawcy, rada rodziców, SU
grudzień Dzień zdrowego śniadania i spotkanie z dietetykiem  S. Dąbrowska, J. Krawczyk
grudzień Wyjazd do Centrum Zabaw dla Dzieci ,,Mega Hopland’’ i teatru M. Molczyńska, wychowawcy klas 0-III
grudzień Konkurs plastyczny ,,Ozdoby świąteczne na choinkę’’ M. Molczyńska
grudzień Wyjazd do Państwowej Straży Pożarnej kl. VI – poznanie pracy zawodowego strażaka H. Gołembiewska
grudzień Szkolna Wieczerza Wigilijna wychowawcy klas, 

T. Składanowski,

J. Klejnowska,

M. Molczyńska

1.01. 2020  Nowy Rok

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2-3.01.2020 r. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych 
6.01.2020 r. (poniedziałek)  Święto Objawienia Pańskiego 

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

styczeń Bal karnawałowy wychowawcy 0-III
styczeń Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole wychowawcy 0-III
styczeń  Dzień Bezpiecznego Internetu.  wychowawcy 0-III
styczeń Wyjazd do zakładu fryzjerskiego – poznanie pracy fryzjera kl. VI H. Gołembiewska
styczeń Szkolne Potyczki Ortograficzne J. Klejnowska

S. Dąbrowska

20.01.2019 r.  Uczczenie  setnej Rocznicy powrotu Wąbrzeźna do Macierzy.  Nauczyciele historii 

J.  Klejnowska, 

P. Matuszewski

11-12.02.2019 r  Zebranie z rodzicami wychowawcy klas
luty Podsumowanie pracy w I semestrze Opiekun SU
luty Walentynki. Konkurs walentynkowy. wychowawcy 0-III
luty Konkurs plastyczny „MÓJ WYMARZONY ZAWÓD” D. Trościńska, wychowawcy 0-III
luty Spotkania z pielęgniarką. Poznanie pracy pielęgniarki. wychowawcy 0-III
luty Wyjazd do “piekarni” – Jarząb w Wąbrzeźnie  J. Krawczyk
luty Wycieczka do Komendy Policji w Wąbrzeźnie  w zakresie doradztwa zawodowego J. Krawczyk
luty “Kodowanie na dywanie “ warsztaty dla klas I – III J. Krawczyk
luty Międzyklasowy Turniej Gier Zespołowych dla klas IV-VIII H. Gołembiewska
luty Konkurs Mój Ulubiony Bohater Literacki J. Klejnowska, 

M. Lewalska, 

S. Dąbrowska

20.02.2020 r.  Tłusty czwartek dyrektor
luty/ marzec Gminny Konkurs Wiedzy o Lesie E. Falkowska
marzec Konkurs recytatorski dla klas I-III M. Molczyńska
marzec Dzień Kobiet wychowawcy klas
marzec Światowy Dzień Lasu. Powitania Wiosny.Wyjazd do lasu we Wroniu. Spotkanie z leśniczym i pracownikami służby leśnej. U. Arentewicz
20.03.2019 r.  Pierwszy Dzień Wiosny opiekun SU, wychowawcy klas 
27.03.2019 r.  Międzynarodowy Dzień Teatru. Wyjazd do teatru. Małgorzata Molczyńska

wychowawcy klas 0-III

kwiecień Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci. Wyjazd do biblioteki w Pływaczewie. Spotkanie z  bibliotekarzem Małgorzata Molczyńska

wychowawcy klas 0-III

kwiecień Międzynarodowy Dzień Ziemi. Konkurs plastyczny na plakat  ,, Mój kraj Polska’’. wychowawcy klas 0-II
kwiecień Konkurs plastyczny “SPORT  TO ZDROWIE” H. Gołembiewska
kwiecień Konkurs Recytatorski dla klas 4-8 pod hasłem: W KRAINIE ULUBIONEJ POEZJI J. Klejnowska

S. Dąbrowska

21-23.04.2020 r. Egzamin ósmoklasisty

dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

28-29.04.2020 r.  Zebranie z rodzicami, konsultacje wychowawcy klas
marzec/ kwiecień Konkurs dla przedszkolaków pod hasłem „RODZINNE CZYTANIE „ D. Trościńska
kwiecień/maj Warsztaty Doradztwa Zawodowego klasa 8  L. Bańczerowska
4.05.2020 r.  Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja P. Matuszewski
1.05.2020 r.  Święto Pracy

dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

maj Międzynarodowy Dzień Strażaka.Wycieczka do Straży Pożarnej. Poznanie pracy strażaka. J.  Krawczyk

wychowawcy klas 0-III

maj Szkolna Olimpiada Zdrowia E. Falkowska
maj Wycieczka WDK. Poznanie zawodów związanych z twórcami kultury wychowawcy klas 0-III
maj Potyczki  Matematyczne i ABC Zdrowia – konkurs dla I-III U. Arentewicz, J. Krawczyk
maj/ czerwiec Podsumowanie Ligi Zadaniowej J. Klejnowska, 

H. Gołembiewska,

M. Molczyńska,

E. Falkowska,

U. Arentewicz,

R. Kotłowska

1.06.2020 r.  Dzień Dziecka wychowawcy klas, Opiekun SU, Rada Rodziców
czerwiec Egzamin Karta Rowerowa klasa IV L. Bańczerowska
czerwiec Zajęcia kulinarne kl. V L. Bańczerowska
czerwiec Dzień Dziecka. Piknik w plenerze. „Mała Olimpiada Sportowa”. Zabawy rekreacyjno-sportowe. wychowawcy klas 0-III
czerwiec Wycieczka do Juraparku – Solec Kujawski M. Molczyńska, wychowawcy klas O-III
czerwiec Spartakiada sportowa – Dzień bez Uzależnień H. Gołembiewska, J. Krawczyk
11.06.2020 r.  Boże Ciało- dzień wolny od zajęć dydaktycznych
12.06.2020 r. Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych 
czerwiec Przekroczenie progu przez uczniów klas III J. Krawczyk
czerwiec Pożegnanie klasy 8, bal absolwenta P. Banaś
26.06.2020 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego Opiekun SU
cały rok Współpraca z Kołem łowieckim “Jedność”  U. Arentewicz
cały rok Konkurs „Wzorowy zeszyt” M. Molczyńska, 

wychowawcy klas 0-III

cały rok “Zdrowo i sportowo”- realizacja zadań w ramach projektu (objęcie uczniów klas I-III)  J. Krawczyk
cały rok Kodowanie na dywanie w klasie III J. Krawczyk